Obchodní podmínky

Sušené ryby Radoberský

Sušené ryby Radoberský

Sobota 23. března 2019 Svátek má Ivona
Váš košík je prázdný,-

Sušené ryby Radoberský

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu společnosti Rybárna Radoberský (na internetové adrese www.susene-ryby.cz), kdy na jedné straně je společnost Rybárna Radoberský., IČO: 12961001, se sídlem Komenského náměstí 319, Nová Paka, PSČ 509 01 a na druhé straně je kupující (objednatel, spotřebitel).

1.2 Vymezení pojmů

1.2.1 Prodávající – prodávajícím se rozumí společnost Rybárna Radoberský, IČO: 12961001, se sídlem Komenského náměstí 319, Nová Paka, PSČ 509 01, vystupující ve smlouvách na straně prodejce, pronajímatele či poskytovatele služeb.

1.2.2 Kupující – Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím internetového obchodu smlouvu s prodávajícím, a která v tomto smluvním vztahu vystupuje jakožto kupující či objednatel.

1.2.3 Spotřebitel – Spotřebitelem se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání

1.2.4. Internetový obchod – Internetovým obchodem se rozumí e-shop provozovaný společností Rybárna Radoberský. na internetových stránkách www.susene-ryby.cz jakož i jakýkoliv v budoucnu zřízený e-shop provozovaný společností Rybárna Radoberský, na něž se budou vztahovat tyto všeobecné obchodní podmínky

1.2.5 Smlouva – Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je umístění zboží do nabídky internetového obchodu. Přijetím návrhu kupujícím pak dojde odesláním elektronické objednávky, tedy okamžikem, kdy kupující dokončí veškeré kroky aplikace nákupu přes e-shop, tedy vložení zboží do košíku, vyplnění karty „objednávkový formulář“ a stisknutí tlačítka „odeslat objednávku“. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku (a tedy veškeré podmínky smlouvy, včetně zvoleného způsobu dopravy a platby) potvrdí prodávající kupujícímu emailem na uvedenou elektronickou adresu (nejedná se o automatický email) popřípadě telefonicky.

2.2 Veškeré nákupy realizované prostřednictvím internetového obchodu (přijetí návrhu na uzavření smlouvy v souladu s čl. 2.1) jsou považovány za závazné. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky před odesláním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad stvrzuje, že akceptuje platnou cenu objednaného zboží včetně výše přepravného, jakož i stvrzuje, že se důkladně seznámil s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek platných ke dni odeslání objednávky a dále částí obchodních podmínek pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy.

2.3 Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů jako jsou: jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa pro doručení automatické rekapitulace objednávky a eventuální potvrzení objednávky. Kupující je také povinen zvolit způsob přepravy. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři také fakturační údaje v kolonce „Další upřesňující informace“. Požadované informace jsou: Název společnosti, IČO, DIČ, sídlo společnosti.

2.4 Právní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.

2.5 Smlouvu uzavřenou v souladu s výše uvedeným je možné (vyjma případů uvedených v VOP) měnit pouze písemným ujednáním obou stran. Písemně znamená i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změnu podmínek smlouvy v plné míře odsouhlasí a potvrdí.

2.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží potvrzující email (nejedná se automaticky generovaný email) nebo prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Kupující si v rámci elektronické objednávky zvolí jeden z následujících způsobů platby za zboží: V internetovém obchodě prodávajícího je možno zvolit z následujících způsobů platby za objednané zboží:

a) platba v hotovosti – kupující za zboží zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky na výdejně či při převzetí zboží při doručení tzv. dobírkou při přepravě.

b) bezhotovostní platba – kupující uhradí cenu zboží bezhotovostním převodem příslušné částky ze svého účtu na účet společnosti, případně vloží peníze na účet společnosti na pobočce banky. Při bezhotovostní platbě je kupující vždy povinen uvádět variabilní symbol, který mu prodávající sdělil v potvrzení elektronické objednávky. Splnění povinnosti uhradit kupní cenu (cenu přepravy) nastává okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

3.2 Zvolený způsob platby ceny zboží se vztahuje i na způsob platby ceny přepravy, která je splatná spolu s cenou zboží.

3.3 Není-li sjednána platba zboží v hotovosti, je cena zboží včetně ceny přepravy splatná do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím dle čl. 2.1 VOP. V opačném případě prodávající negarantuje dostupnost zboží, neboť zboží není pro kupujícího dále rezervováno.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1 Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, u kterého je vyznačeno „skladem“ expedováno:

a) v případě doručování – je zásilka expedována resp. předána přepravci k přepravě ve lhůtě 3 pracovních dní po uhrazení kupní ceny včetně ceny dopravy nebo ve lhůtě 3 pracovních dnů po telefonickém či emailovém potvrzení elektronické objednávky v případě platby zboží na dobírku.

b) v případě osobního odběru – je po objednání osobního odběru kupujícím (telefonicky, elektronickou poštou či uvedením poznámky do formuláře objednávky) zboží připraveno k vyzvednutí na výdejně poté, co kupující obdrží od prodávajícího výzvu k vyzvednutí elektronickou poštou

4.2 Dodací lhůta je závislá na zvoleném způsobu dopravy.

5. PŘEPRAVNÉ, TYPY PŘEPRAVY A PLATBY ZA PŘEPRAVU
5.1 Zboží je dle charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy (písm. a), b), c):

a) Poštovním doručovatelem – Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do druhého dne od expedice.

b) Osobně ve výdejně – zboží je připraveno k s osobnímu odběru v souladu s čl. III odst. 4.1 písm. b na adrese: Rybárna Radoberský, Komenského náměstí 319, 509 01, Nová Paka.

5.2 Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy. Cena přepravy je splatná spolu s cenou zboží dle zvoleného způsobu platby za zboží.

5.3 Cena přepravy činí v případě bezhotovostní platby na náš účet 116 00 19 389/0800:
a) doručování Českou poštou – 117 KČ
b) osobní odběr – přepravné není účtováno

5.4 Cena přepravy činí v případě platby v hotovosti (popř. na dobírku):
a) doručování Českou poštou – 167 KČ
b) osobní odběr – přepravné není účtováno

5.5 Při koupi zboží v celkové hodnotě převyšující 2.000,-, nebude poštovné účtováno.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1 Kupující může od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů poté, co převzal zboží. Prodávající je dále povinen vrátit kupujícímu zaplacenou částku do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a kupující je povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží.

6.2 Končí-li lhůta pro odstoupení dle čl. 6.1 ve dnech pracovního volna nebo státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno nejpozději v poslední den této lhůty, a to prostřednictvím písemného oznámení, adresované společnosti Rybárna Radoberský na adresu Komenského náměstí 319, 509 01 Nová Paka nebo elektronickou poštou na adresu info@susene-ryby.cz spolu s uvedením čísla účtu, žádají-li vrácení peněz bezhotovostní platbou. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v souladu s výše uvedeným a pouze za předpokladu, že zboží předá prodávajícímu. Zboží kupující vrátí spolu s dokladem o nákupu (fakturou, kopií faktury, nebo uvedením čísla faktury nebo objednávky) na adresu prodávajícího na adresu Rybárna Radoberský , Komenského náměstí 319, 509 01 Nová Paka, a to v původním nepoškozeném obalu. Nárok na odstoupení zaniká porušením původního obalu.

6.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající je v případě odstoupení od smlouvy kupujícím v souladu s čl. 6.1 taktéž oprávněn požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a v případě, že bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Souhlasem s obchodními podmínkami kupující taktéž souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené ceny zboží (včetně přepravy) svůj nárok na náhradu škody, jakož i nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů dle výše uvedeného.

6.4 Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, má-li zboží, u kterého lze uplatnit odpovědnost prodávajícího za vady v záruční době, vady a tyto brání řádnému užívaní věci a nelze je odstranit.

6.5 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nemožnosti dodat objednané zboží (vztahuje se i na případy, kdy zboží již není v dané cenové relaci dostupné). O tom je povinen kupujícího neprodleně informovat.

6.6 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v okamžiku, je-li zřejmé, že kupující zboží po dodání nezaplatí.

6.7 Odstoupením od smlouvy v zákonné lhůtě je oznámení o odstoupení adresované prodávajícímu odeslané v této lhůtě elektronickou poštou na info@susene-ryby.cz či prokazatelné oznámení o odstoupení předané v této lhůtě přepravci k doručení. Zboží zasílejte na adresu Rybárna Radoberský, Komenského náměstí 319, 509 01 Nová Paka.

7.VADY ZBOŽÍ
7.1 Prodávající odpovídá za vady, jež mělo zboží v době převzetí, jakož i za další vady, jež se projeví v tzv. záruční době (pokud je poskytována).

7.2 Má-li zboží vady v době převzetí, je kupující oprávněn požadovat opravu či výměnu věci. Není-li to možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě věci věděl předem (např. prodej vadných věcí ve slevě) nebo byl na její možnost upozorněn.

7.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (ať už je zboží doručováno či si jej kupující přebírá osobně na výdejně). Pokud při převzetí věci zjevné vady věci kupující nenamítá, má se za to, že zboží je bez vad (není-li prokázán opak).

7.4 Je-li u zboží poskytována záruka, odpovídá prodávající i za vady, které se projeví v záruční době. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady vzniklé běžným či nadměrným užíváním věci, jakož i vady vzniklé chybným užíváním, chybnou instalací či manipulací, nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi ke zboží. Odpovědnost za vady nelze uplatnit pro vady věci, pro které bylo zboží zlevněno či o kterých kupující při koupi zboží věděl, či na zboží již použité (bazar). Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

7.5 Je-li vada odstranitelná, prodávající vadu odstraní. Nelze-li vadu odstranit, má kupující právo na výměnu věci (je-li to povaze vady úměrné). Nelze-li vadu odstranit či věc vyměnit, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (reklamace) musí být uplatněny v zákonné lhůtě a to dle podmínek uvedených v reklamačním řádu (Příloha č. 1 VOP). V opačném případě může dojít k tomu, že práva vyplývající z odpovědnosti za vady nebudou řádně uplatněna a prodávající nebude schopen svým povinnostem pro nemožnost plnění dostát.

7.6 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákona (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů), činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout delší záruku, než stanoví zákon. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě také určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční list se vydává kupujícímu na vyžádání.

7.7 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Společnost je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo reklamace uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující od skočení opravy zboží povinen převzít. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

7.8 Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak se odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo za poskytnuté záruky, jakož i jiné nároky kupujícího, řídí ustanoveními § 422-441 obchodního zákoníku. Dle obchodního zákoníku se v případě nároku z vad zboží rozlišuje, zda je smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem. Prodávající na zboží zakoupené podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti poskytuje záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána lhůta delší.

8. REKLAMACE
8.1 Práva z odpovědnosti za vady se uplatní u prodávajícího, pokud není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího následujícím způsobem:

1) Kupující zašle reklamované zboží (dále jen „reklamace“) prodávajícímu na adresu Rybárna Radoberský, Komenského 319, 509 01 Nová Paka, s tím, že reklamace bude obsahovat:
- kopii prodejního dokladu (faktury)
- popis zjištěných závad (textový popis případně fotografii místa poškození)
- reklamované zboží, a to včetně všech součástí a příslušenství

2) Prodávající do 3 dnů od přijetí reklamace rozhodne, zda se uplatní právo kupujícího z odpovědnosti za vady, a jakým způsobem bude reklamace řešena. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O tomto je povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.

3) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami: Zákon 136/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb..
8.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího uvedené výše, přičemž je povinen Prodávajícímu věrohodným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno právě u něj. Kupující je povinen předat zboží při uplatnění reklamace čisté v souladu s hygienickými přepisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
9.1 Osobní data (jako jméno, příjmení kupujícího, adresa bydliště kupujícího, dodací místo, telefon, e-mail, bankovní spojení na kupujícího popř. IČO, DIČ atd.), která jsou sdělována prodávajícímu prostřednictvím registrace v internetovém obchodu, která byla sdělena prodávajícímu během objednávky či další komunikace kupujícího s prodávajícím, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, vyjma těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky (reklamace) kupujícího (zejm. přepravní společnost) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro vyřízení konkrétní objednávky či služby, s čímž kupující výslovně souhlasí.

9.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující má právo poskytnutý souhlas dle výše uvedeného písemně odvolat a to zasláním na adresu sídla prodávajícího.

10. PODNIKATEL JAKO KUPUJÍCÍ – ODLIŠNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
10.1 Podnikatelé (fyzické osoby podnikající dle živnostenského oprávnění nebo vedení v obchodním rejstříku a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), kteří uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím v režimu obchodního zákoníku. Z tohoto důvodu se na tyto smlouvy neuplatní ustanovení VOP o odstoupení od smlouvy či odpovědnosti za vadu a obdobně.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
11.1 Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může Společnost měnit a doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Veškeré nabízené zboží je včetně 15/21% DPH   Zboží podléhá nejpřísnějším Evropským normám
Sušené ryby Radoberský Sušené ryby Radoberský Sušené ryby Radoberský

Kontaktní informac

Výdejní / Prodejní místo:
Rybárna Radoberský
Masarykovo náměstí 319
509 01 Nová Paka

Sušené ryby Radoberský

Sušené ryby Radoberský

...

Sušený tuňák mojama

Tuňák mojama je španělská delikatesa vyrobená z tu...
Sušené ryby Radoberský Sušené ryby Radoberský Sušené ryby Radoberský